What Is an On-Ledger Currency?

[QC]

Mục lục

Tiền tệ trên sổ cái

Một loại tiền tệ vừa được đúc trên sổ cái blockchain và cũng được sử dụng trên sổ cái blockchain, chẳng hạn như Bitcoin.

Tiền tệ trên sổ cái là gì?

Tiền tệ trên sổ cái đề cập đến một loại tiền tệ nằm trên một chuỗi khối. Đây là cơ sở của tất cả các loại tiền điện tử, phải sử dụng một sổ cái phân tán (một bản sao duy nhất của cùng một cơ sở dữ liệu) được chia sẻ giữa tất cả những người tham gia.

Các loại tiền trên sổ cái có tiềm năng trở thành một giải pháp thay thế tốt hơn cho các loại tiền hoặc fiat ngoài sổ cái. Chúng thường công khai, minh bạch (hiển thị các giao dịch và số dư cho mọi người xem), ẩn danh (không có sự công nhận trực tiếp của người dùng), yêu cầu cung cấp liên tục và khuyến khích sức mạnh tính toán (hoặc các yêu cầu cơ chế đồng thuận khác) để duy trì hình thức / chức năng, không thể làm giả và phân cấp. Hơn nữa, chúng được lưu trữ trong ví kỹ thuật số.

Bitcoin là ví dụ đầu tiên và chính về loại tiền tệ trên sổ cái, mặc dù hiện tại có rất nhiều loại tiền tệ như vậy. Đơn vị tiền tệ trên sổ cái có ý nghĩa quan trọng ở chỗ không thể để bất kỳ bên hoặc nhóm người nào có ảnh hưởng đáng kể thay đổi các thông số của nó. Điều này có nghĩa là một loại tiền tệ trên sổ cái thường phải không có sự kiểm soát tập trung.

Chúng được phân loại dựa trên nguồn cung cấp, tính chất công cộng hoặc riêng tư của cơ sở dữ liệu, cơ chế đồng thuận được sử dụng, cộng đồng, mức độ sử dụng, tính thanh khoản, tỷ lệ phát thải, hỗ trợ ví và các thuộc tính khác. Một loại tiền tệ trên sổ cái cũng có thể được chia nhỏ, do bản chất nguồn mở của mã blockchain và được sử dụng để bắt đầu một loại tiền tệ trên sổ cái mới với các thông số được sửa đổi.

Đọc thêm:  What Is a Short?

On-Ledger Currency

A currency that is both minted on the blockchain ledger and also used on the blockchain ledger, such as Bitcoin.

What Is an On-Ledger Currency?

An on-ledger currency refers to a currency residing on a blockchain. This is the basis of all cryptocurrencies, which must utilize a distributed ledger (a single copy of the same database) shared among all participants.

On-ledger currencies have the potential to become a better alternative to the off-ledger currencies or fiat. They are usually open, transparent (display transactions and balances for everyone to see), pseudo-anonymous (no direct recognition of the user), require continuous and incentivized provision of computational power (or other consensus mechanism requirements) to maintain form/function, impossible to counterfeit and decentralized. Furthermore, they are stored in digital wallets.

Bitcoin is the first and prime example of an on-ledger currency, though there currently exists many such currencies. An on-ledger currency is significant in the sense that it’s not possible for any single party or group of people with considerable influence to change its parameters. This means that an on-ledger currency must typically be devoid of centralized control.

They are classified on the basis of their supply, public or private nature of database, consensus mechanism used, community, extent of usage, liquidity, emission rate, wallet support and other attributes. An on-ledger currency can also be forked, due to the open-source nature of a blockchain code, and be used to start a new on-ledger currency with modified parameters.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts