What Is an Orphan?

[QC]

Mục lục

Mồ côi

Một khối hợp lệ trên blockchain không phải là một phần của chuỗi chính.

Trẻ mồ côi là gì?

Trẻ mồ côi là một khối hợp pháp không phải là một phần của chuỗi khối chính. Nó còn được gọi là khối cũ hoặc khối tách rời. Có nhiều yếu tố khác nhau có thể gây ra các khối mồ côi. Chìa khóa trong số đó bao gồm độ trễ internet, độ dài của chuỗi khối, kích thước khối và tốc độ của nút chứa trong chuỗi khối. Những yếu tố này khiến hai khối có cùng dấu thời gian dẫn đến việc blockchain chính từ chối khối này và hấp thụ khối kia.

Thời gian trôi đi có thể xảy ra trong tình huống mà hai người khai thác trong chuỗi khối Bitcoin, chẳng hạn, đồng thời tìm, giải quyết và truyền bá một khối. Do các yếu tố trên, hai khối được nhìn thấy bởi các nút khác nhau tại các thời điểm khác nhau.

Khi có nhiều khối hơn đến, các nút sẽ thêm chúng vào chuỗi mà chúng cho là hợp lệ. Chuỗi khối Bitcoin tự động tin rằng chuỗi dài hơn là chuỗi hợp lệ. Do đó, một trong hai khối, mặc dù chính xác, sẽ là trẻ mồ côi (chuỗi ngắn hơn).

Các nhà phát triển chuỗi khối giảm thiểu sự hiện diện của trẻ mồ côi bằng cách tính vào thời gian trì hoãn và thời gian khối. Có khả năng xảy ra tình trạng mồ côi nếu nền tảng phi tập trung có độ trễ lan truyền cao và thời gian chặn ngắn. Lưu ý rằng quá nhiều khối cạnh tranh cũng có thể gây ra các nhánh, do đó, sự ra đời của các chuỗi cạnh tranh. Các chuỗi này dẫn đến các mạng phi tập trung không ổn định hoặc bị mắc kẹt.

Đọc thêm:  What Is an Initial Token Offering (ITO)?

Orphan

A valid block on the blockchain that is not part of the main chain.

What Is an Orphan?

An orphan is a legitimate block that is not part of the main blockchain. It is also called a stale or detached block. There are various factors that could cause orphaned blocks. Key among them include internet lags, the length of a blockchain, block size and the speed of the node housing the blockchain. These factors cause two blocks to have the same timestamp leading to the main blockchain rejecting one block and absorbing the other.

The time-lapse can occur in a situation where two miners in the Bitcoin blockchain, for instance, simultaneously find, solve and propagate a block. Due to the above factors, the two blocks are seen by different nodes at different times.

As more blocks arrive, nodes will add them to the chain they consider valid. The Bitcoin blockchain automatically believes that the longer chain is the valid one. Therefore, one between the two blocks will, despite being accurate, be an orphan (the shorter chain).

Blockchain developers reduce the presence of orphans by factoring in the propagation delay and block time. An orphan is likely to occur if the decentralized platform has a high propagation delay and a short block time. Note that too many competing blocks could also cause forks, hence, the introduction of competing chains. These chains lead to unstable or stuck decentralized networks.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts