What is block height?

[QC]

Mục lục

Chiều cao khối

Một giá trị mô tả số khối đứng trước một khối nhất định trong chuỗi khối.

Chiều cao khối là gì?

Mọi chuỗi khối đều được tạo thành từ một loạt các khối, được tổ chức tuần tự. Mỗi khối lưu trữ thông tin về các giao dịch được thực hiện trên blockchain trong một khoảng thời gian nhất định. Các khối được thêm vào cuối chuỗi khối trong những khoảng thời gian nhất định.

Do đó, chiều cao khối là thước đo số lượng khối đã được tạo trên blockchain trước khối được đề cập. Nó cũng có thể được coi là b-1, trong đó b bằng tổng chiều dài của chuỗi khối.

Mọi khối trong chuỗi khối đều có giá trị chiều cao khối được liên kết. Khối đầu tiên trong chuỗi khối, được gọi là khối gốc, có chiều cao khối bằng 0, phản ánh thực tế là không có khối nào trước nó trong chuỗi.

Chiều cao khối là một thước đo quan trọng về tốc độ các khối mới được thêm vào chuỗi khối đang được đề cập. Nó cũng được sử dụng như một định danh cho từng khối riêng lẻ.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, hai khối có thể có cùng chiều cao khối. Các khối được tạo khi một người khai thác hoặc một nhóm người khai thác giải quyết một vấn đề mật mã. Vì vậy, nếu cùng một vấn đề được giải quyết đồng thời bởi nhiều bên, hai khối sẽ được tạo với cùng chiều cao khối. Điều này có thể tạo ra một cái nĩa, hoặc nó có thể dẫn đến một khối bị biến mất. Cho dù kết quả nào xảy ra, các khối trùng lặp không thể xuất hiện trên bất kỳ một blockchain nào.

Đọc thêm:  What Is Proof-of-Replication?

Chiều cao khối là một trong những phần thông tin quan trọng được hiển thị trên trình khám phá khối. Đây cũng là một trong những phần thông tin hữu ích nhất cho người dùng muốn tìm chi tiết về các khối hoặc giao dịch cụ thể bằng cách sử dụng trình khám phá.

Block Height

A value describing the number of blocks preceding a given block in the blockchain.

What is block height?

Every blockchain is made up of a series of blocks, organized sequentially. Each block stores information about transactions that were conducted on the blockchain during a given time period. Blocks are added to the end of the blockchain at given intervals.

The block height, therefore, is a measure of the number of blocks that have been created on the blockchain prior to the block in question. It could also be thought of as b-1, where b equals the total length of the blockchain.

Every block in the blockchain has an associated block height value. The first block in the blockchain, known as the genesis block, has a block height of zero, reflecting the fact that there are no blocks before it in the chain.

Block height is an important measure of the rate at which new blocks are being added to the blockchain in question. It is also used as an identifier for each individual block.

However, in some circumstances, two blocks might have the same block height. Blocks are created when a cryptographic problem is solved by a miner or group of miners. So, if the same problem is solved simultaneously by more than one party, two blocks will be created with the same block height. This may precipitate a fork, or it may result in a block being orphaned. Whichever outcome occurs, duplicate blocks cannot appear on any one given blockchain.

Block height is one of the key pieces of information displayed on block explorers. It is also one of the most useful pieces of information for users wishing to find details of specific blocks or transactions using an explorer.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts