What is Coinbase?

[QC]

Mục lục

Coinbase

Trong các loại tiền điện tử có thể khai thác, coinbase là số lượng coin được tạo từ đầu và được trao cho những người khai thác để khai thác mỗi khối mới.

Coinbase là gì?

Một số loại tiền điện tử, như Bitcoin (BTC), có thể khai thác được, có nghĩa là chúng cho phép bất kỳ người dùng nào đóng góp sức mạnh tính toán của họ để đảm bảo hoạt động của đồng tiền này. Các thợ đào làm điều này bằng cách thu thập các giao dịch gần đây nhất đã diễn ra trên mạng, đóng gói chúng thành các khối, bảo mật các khối này bằng các hàm băm mật mã và thêm chúng vào cuối chuỗi khối.

Vì quá trình này liên quan đến việc tiêu thụ điện và vận hành các thiết bị chuyên dụng, nên mạng lưới khuyến khích khai thác bằng cách bao gồm một giao dịch đặc biệt trong mỗi khối mới gửi một lượng nhất định mới được “khai thác”, tức là tiền được tạo ra cho cá nhân hoặc tổ chức đã khai thác khối đó. Giao dịch này được gọi là giao dịch tạo và các đồng tiền bao gồm trong đó là cơ sở của khối.

Bitcoin và nhiều đồng tiền có thể khai thác khác sử dụng mô hình đầu ra giao dịch chưa sử dụng (UTXO): mọi giao dịch bao gồm đầu vào và đầu ra và các đồng tiền được lưu trữ trên địa chỉ không phải là số dư theo nghĩa đen, mà là tập hợp đầu ra từ tất cả các giao dịch trước đó đến địa chỉ này. Trong bối cảnh này, coinbase là đầu vào của giao dịch tạo, có kết quả đầu ra của cùng một số tiền được gửi đến người khai thác.

Đọc thêm:  What Is an Exchange?

Cơ sở đồng tiền của Bitcoin từng là 50 BTC khi ra mắt mạng lưới của nó. Số tiền này giảm đi một nửa sau mỗi bốn năm và tính đến tháng 11 năm 2020, nó tương đương với 6,25 xu.

Coinbase

In mineable cryptocurrencies, a coinbase is the number of coins that are generated from scratch and awarded to miners for mining every new block.

What is Coinbase?

Some cryptocurrencies, like Bitcoin (BTC), are mineable, meaning that they allow any user to contribute their computational power to securing the operation of the coin. The miners do this by collecting the most recent transactions that have taken place on the network, packaging them into blocks, securing these blocks with cryptographic hashes and adding them to the end of the blockchain.

As this process involves the expenditure of electricity and the operation of specialized equipment, mining is incentivized by the network by including a special transaction in every new block that sends a certain amount of newly “mined,” i.e. created coins to the person or organization that has mined that block. This transaction is called the generation transaction and the coins included in it are the coinbase of the block.

Bitcoin and many other mineable coins use the unspent transaction outputs (UTXO) model: every transaction consists of inputs and outputs and the coins which are stored on addresses are not literal balances, but rather collections of outputs from all the previous transactions to this address. In this context, the coinbase is the input of the generation transaction, whose output of the same amount gets sent to the miner.

Bitcoin’s coinbase used to be 50 BTC at the launch of its network. This amount gets halved approximately every four years and as of November 2020, it is equal to 6.25 coins.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts