What is Consortium Blockchain?

[QC]

Mục lục

Blockchain liên minh

Một blockchain do tư nhân sở hữu và vận hành, trong đó một tập đoàn chia sẻ thông tin không có sẵn cho công chúng, trong khi dựa trên các thuộc tính bất biến và minh bạch của blockchain.

Consortium Blockchain là gì?

Các chuỗi khối liên hợp được tạo và sử dụng bởi các nhóm công ty khi họ muốn tận hưởng những lợi thế trong việc trao đổi giá trị và thông tin được cung cấp bởi một sổ cái phân tán nhưng nhận thấy các chuỗi khối công khai, không được phép không thích hợp vì bất kỳ lý do gì.

Các blockchain liên hợp có thể được coi là bước trung gian giữa các blockchains công cộng và riêng tư.

Các blockchain công khai là loại ban đầu và phổ biến nhất: các loại tiền điện tử lớn nhất, chẳng hạn như Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH), thuộc về loại này. Chúng có bản chất phi tập trung, không được phép: bất kỳ ai cũng có thể truy cập mạng của họ và trở thành người tham gia có quyền bình đẳng nếu họ chọn làm như vậy.

Mặt khác, các blockchains riêng được các công ty thiết kế để sử dụng riêng trong tổ chức của họ. Họ không cho phép bất kỳ tác nhân bên ngoài nào truy cập vào mạng của họ và được quản lý một cách tập trung.

Các blockchain liên hợp chiếm vị trí trung gian giữa hai loại này. Chúng được thiết kế chung bởi các nhóm công ty muốn sử dụng một mạng lưới phi tập trung chung mà không thực thể nào bên ngoài tập đoàn có thể truy cập vào.

Các blockchain liên hợp được hưởng một mức độ phi tập trung nhất định so với các blockchain riêng tư, vì tất cả các công ty trong mạng đều độc lập và có thể cộng tác bình đẳng, không có nút nào có thể ép buộc ý chí của nó đối với những người khác.

Đọc thêm:  What Is a Hosted Wallet?

Đồng thời, họ hạn chế quyền truy cập từ bên ngoài của tập đoàn, bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của công ty và giảm tải được đặt trên mạng bởi số lượng lớn các nút có thể đã quyết định tham gia vào đó.

Consortium Blockchain

A privately owned and operated blockchain where a consortium shares information not readily available to the public, while relying on the immutable and transparent properties of the blockchain.

What is Consortium Blockchain?

Consortium blockchains are created and used by groups of corporations when they want to enjoy the advantages in exchanging value and information offered by a distributed ledger but find public, permissionless blockchains inadequate for any reason.

Consortium blockchains can be considered an intermediate step between public and private blockchains.

Public blockchains are the original and most widespread kind: the largest cryptocurrencies, such as Bitcoin (BTC) and Ethereum (ETH), belong to this type. They have a permissionless, decentralized nature: anyone can access their networks and become an equal-rights participant if they chose to do so.

Private blockchains, on the other hand, are designed by corporations to be used exclusively within their own organization. They do not allow any outside agents access to their networks and are managed in a centralized manner.

Consortium blockchains occupy the middle ground between these two types. They are designed collectively by groups of companies that want to use a common decentralized network that no entity outside of the consortium can gain access to.

Consortium blockchains enjoy a certain degree of decentralization over private blockchains, as all companies in the network are independent and can collaborate as equals, with no single node being able to force its will on others.

At the same time, they restrict access from outside of the consortium, protecting sensitive corporate data and reducing the load placed on the network by large numbers of nodes that otherwise might have decided to participate in it.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts