What Is Decentralized Finance (DeFi)?

[QC]

Mục lục

DeFi

Một phong trào khuyến khích các lựa chọn thay thế cho các hình thức dịch vụ tài chính tập trung, truyền thống.

Tài chính phi tập trung (DeFi) là gì?

Theo truyền thống, hầu hết tất cả các giao dịch tài chính liên quan đến một bên trung gian nào đó. Khi khách hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng, sẽ có một số bên tham gia, bao gồm cả người mua và ngân hàng. Ở nhiều giai đoạn, các bên thứ ba có toàn quyền giám sát các chi tiết của giao dịch – và có khả năng dừng hoặc từ chối giao dịch đó.

Phong trào DeFi dựa trên ý tưởng rằng hệ thống tài chính không nên bị kiểm soát bởi các nhà cung cấp bên thứ ba độc quyền thuộc loại này, và thay vào đó nó nên được phân cấp. Một số có lý do chính trị hoặc triết học để giữ tiền đề này, trong khi những người khác chỉ đơn giản tin rằng nó sẽ làm tăng hiệu quả và tốc độ của thế giới tài chính.

Có một lượng lớn và ngày càng tăng người chơi trong thế giới của DeFi. Hầu hết các ứng dụng chính được xây dựng trên Ethereum, cho phép phát triển phần mềm phi tập trung. Họ sử dụng công nghệ hợp đồng thông minh để giảm thiểu hoặc loại bỏ hoàn toàn nhu cầu về người gác cổng của công ty hoặc con người.

Các nhà cung cấp DeFi đang xây dựng các giải pháp thay thế cho các dịch vụ tài chính truyền thống, cũng như các sản phẩm hoàn toàn mới. Các ứng dụng DeFi hiện có bao gồm stablecoin, sàn giao dịch phi tập trung và dịch vụ cho vay ngang hàng. DeFi cũng là cơ sở cho thế giới ngày càng phát triển của các thị trường dự đoán.

Đọc thêm:  What Is an Exchange Traded Fund (ETF)?

Nhiều nhà bình luận tin rằng DeFi báo trước tương lai của các dịch vụ tài chính, và các vụ đặt cược lớn đang được thực hiện vào các công ty khởi nghiệp DeFi. Tuy nhiên, đã có một số thất bại nổi bật giữa những người chơi DeFi và lĩnh vực này vẫn còn rất sơ khai.

Không nên nhầm lẫn DeFi với tài chính nhúng (đôi khi được gọi là tài chính vô hình,) là một phong trào trong các dịch vụ tài chính truyền thống và fintech nhằm mục đích mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ ngân hàng và thanh toán.

DeFi

A movement encouraging alternatives to traditional, centralized forms of financial services.

What Is Decentralized Finance (DeFi)?

Traditionally, almost all financial transactions involve an intermediary of some sort. When a customer makes a payment with a credit card, there are several parties involved, including acquirers and banks. At multiple stages, third parties have complete oversight of the details of the transaction — and the ability to stop or decline it.

The DeFi movement is based on the idea that the financial system should not be controlled by monopolistic third-party providers of this sort, and that it should instead be decentralized. Some have political or philosophical reasons to hold this premise, while others simply believe that it will increase the efficiency and speed of the financial world.

There is a large and growing range of players in the world of DeFi. Most major applications are built on Ethereum, which allows for the development of decentralized software. They make use of smart contract technology to minimize or completely remove the need for human or corporate gatekeepers.

DeFi providers are building alternatives to traditional financial services, as well as entirely new products. Existing DeFi applications include stablecoins, decentralized exchanges, and peer-to-peer lending services. DeFi is also the basis for the growing world of prediction markets.

Đọc thêm:  What Is Pseudonymous?

Many commentators believe that DeFi heralds the future of financial services, and large bets are being made on DeFi start-ups. However, there have been several high-profile failures amongst DeFi players, and the field remains very much in its infancy.

DeFi should not be confused with embedded finance (sometimes known as invisible finance,) which is a movement within traditional financial services and fintech that aims to broaden access to banking and payments technology.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts