What Is Decentralized Storage?

[QC]

Mục lục

Lưu trữ (Phi tập trung)

Lưu trữ phi tập trung đề cập đến khái niệm lưu trữ tệp trực tuyến bằng cách chia chúng thành các phân đoạn được mã hóa và ủy quyền các phân đoạn này cho nhiều nút trên mạng phân tán, ví dụ: một chuỗi khối.

Lưu trữ phi tập trung là gì?

Khái niệm lưu trữ phi tập trung đã được tiên phong trong các dự án như IPFS (Hệ thống tệp liên hành tinh) IPFS, Storj và Siacoin vào năm 2013-2015. Ý tưởng chính đằng sau khái niệm này là tận dụng những lợi thế liên quan đến mạng phi tập trung để cải thiện quyền riêng tư, bảo mật, khả năng chống kiểm duyệt, chi phí và tính khả dụng của hệ thống lưu trữ tệp.

Lưu trữ phi tập trung không nên nhầm lẫn với lưu trữ đám mây, là lưu trữ các tệp từ xa trên các máy chủ do một nhà cung cấp dịch vụ duy nhất vận hành như Google Drive hoặc Amazon Drive.

Các kho dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây là tập trung, có nghĩa là chúng cũng hoạt động như một điểm lỗi duy nhất: chúng có thể gặp phải thời gian chết hoặc bị tin tặc tấn công, dẫn đến khả năng cung cấp thấp hơn hoặc thậm chí mất dữ liệu được lưu trữ. Chúng cũng được quản lý bởi một thực thể tư nhân, cho phép nó hạn chế quyền truy cập vào các khách hàng cụ thể và kiểm duyệt dữ liệu.

Mặt khác, các hệ thống lưu trữ phi tập trung chia tệp người dùng thành nhiều đoạn mã hóa và ủy quyền lưu trữ của họ cho nhiều người tham gia mạng phân tán về mặt địa lý và tổ chức, chẳng hạn như blockchain. Điều này được lý thuyết để dẫn đến một số lợi thế, ví dụ:

Đọc thêm:  What Are Dust Transactions?

– Việc phân phối nhiều bản sao dự phòng của các đoạn tệp dẫn đến tăng cường bảo mật và quyền riêng tư: ngay cả khi một số nút trên mạng bị xâm phạm, tệp vẫn có thể được truy xuất từ ​​các nút còn lại;

– Tăng khả năng chống kiểm duyệt do không có thực thể nào phụ trách mạng;

– Tăng thời gian hoạt động do tải dữ liệu có sẵn từ nhiều nút mạng, hầu hết đều trực tuyến tại bất kỳ thời điểm nào.

Storage (Decentralized)

Decentralized storage refers to the concept of storing files online by splitting them into encrypted fragments and delegating these fragments to multiple nodes on a distributed network, e.g. a blockchain.

What Is Decentralized Storage?

The concept of decentralized storage was pioneered in 2013-2015 by projects such as the (InterPlanetary File System) IPFS, Storj and Siacoin. The main idea behind the concept is to leverage the advantages associated with decentralized networks in order to improve privacy, security, censorship resistance, cost and availability of file storage systems.

Decentralized storage should not be confused with cloud storage, which is the storing of files remotely on servers operated by a single service provider like Google Drive or Amazon Drive.

A cloud storage provider’s data stores are centralized, meaning that they also act as a single point of failure: they can experience downtime or be attacked by hackers, leading to lower availability or even loss of stored data. They are also managed by a private entity, allowing it to restrict access to specific customers and censor data.

Decentralized storage systems, on the other hand, split user files into several encrypted fragments and delegate their storage to multiple participants of a geographically and organizationally distributed network, such as a blockchain. This is theorized to lead to a number of advantages, e.g.:

– The distribution of multiple redundant copies of file fragments leads to increased security and privacy: even if some nodes on the network become compromised, files can still be retrieved from the remaining nodes;

Đọc thêm:  What Is a Reverse Indicator?

– Increased censorship resistance due to the fact that no single entity is in charge of the network;

– Increased uptime resulting from data download being available from multiple network nodes, most of which are online at any given moment.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts