What Is Difficulty?

[QC]

Mục lục

Khó khăn

Một thước đo về mức độ khó xác thực một khối mới trên blockchain.

Khó khăn là gì?

Trong các chuỗi khối dựa trên bằng chứng công việc (chẳng hạn như Bitcoin), các khối mới được thêm vào chuỗi thông qua khai thác, liên quan đến việc giải các câu đố mật mã.

Chuỗi khối Bitcoin được thiết kế để có một khối mới được thêm vào khoảng 10 phút một lần. Tuy nhiên, như sách trắng Bitcoin đã dự đoán, tốc độ giải các câu đố mật mã sẽ giảm theo thời gian do những tiến bộ trong phần cứng đang được sử dụng.

Điều này có thể thấy trong sự thay đổi công nghệ khai thác từ máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay thông thường, sang GPU và bây giờ là ASIC chuyên dụng chạy trong môi trường nông trại khổng lồ, được quản lý chặt chẽ.

Để bù đắp cho sự gia tăng tốc độ phần cứng, các câu đố mật mã được thực hiện khó hơn. Khó khăn này được sửa đổi liên tục, với mục đích nhắm mục tiêu một số khối cụ thể được khai thác mỗi giờ.

Sự gia tăng độ khó trên chuỗi khối Bitcoin là đáng kinh ngạc. Khi người tạo BTC Satoshi Nakamoto khai thác khối genesis, họ có thể đã làm như vậy trên một máy tính để bàn thông thường. Tại thời điểm này, độ khó được đo là 1. Như khi viết bài, độ khó của Bitcoin hiện ở mức khoảng 20 nghìn tỷ.

Những người khai thác Bitcoin thành công được thưởng bằng những đồng tiền mới. Tuy nhiên, Bitcoin được thiết kế với giới hạn trên cứng về số lượng khối được khai thác. Khi đạt đến cấp độ này, sẽ không có đồng xu mới nào được tạo – nhưng sức mạnh khai thác (hoặc sức mạnh băm) sẽ vẫn được yêu cầu cho hoạt động liên tục của mạng. Để khuyến khích điều này, phần thưởng cho việc khai thác sẽ thay đổi; thay vì được thưởng tiền xu, những người khai thác thành công sẽ nhận được một phần phí liên quan đến giao dịch trên mạng.

Đọc thêm:  What Is a Hash?

Difficulty

A measure of how hard it is to validate a new block on a blockchain.

What Is Difficulty?

In proof-of-Work based blockchains (such as Bitcoin), new blocks are added to the chain through mining, which involves solving cryptographic puzzles.

The Bitcoin blockchain is designed to have a new block added roughly every 10 minutes. However, as the Bitcoin white paper predicted, the speed with which the cryptographic puzzles will be solved will fall over time due to advances in the hardware being used.

This can be seen in the shift in mining technology from conventional desktop or laptop computers, to GPUs, and now to dedicated ASICs that are run in huge, highly regulated farm environments.

To offset the increases in hardware speed, the cryptographic puzzles are made more difficult. This difficulty is constantly revised, with the intention of targeting a specific number of blocks mined per hour.

The increase in difficulty on the Bitcoin blockchain is staggering. When BTC creator Satoshi Nakamoto mined the genesis block, they probably did so on a regular desktop computer. At this point, the difficulty was measured as 1. As of writing, the Bitcoin difficulty is now somewhere around 20 trillion.

Successful Bitcoin miners are rewarded with new coins. However, Bitcoin is designed with a hard upper limit on the number of blocks mined. When this level is reached, no new coins will be created — but mining power (or hash power) will still be required for the continuing operation of the network. In order to encourage this, the rewards for mining will change; instead of being awarded coins, successful miners will receive a share of the fees associated with transacting on the network.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts