What Is Distributed Consensus?

[QC]

Mục lục

Sự đồng thuận phân tán

Thỏa thuận tập thể đạt được giữa các nút trong mạng.

Đồng thuận phân tán là gì?

Sự đồng thuận phân tán là cần thiết cho hoạt động của mạng hoặc máy theo cách phi tập trung.

Chẳng hạn, sự đồng thuận rất dễ đạt được giữa hai bên (Alice mời Bob đến nhà cô ấy; Bob đồng ý.) Nhưng khi số lượng các bên (hoặc các nút trên mạng) tăng lên, sự đồng thuận trở nên khó đạt được hơn.

Để phối hợp thực hiện mục tiêu chung, tất cả các nút trên mạng cần đồng ý về một “nguồn sự thật duy nhất” – nghĩa là, họ cần phải tự tin rằng thông tin họ nhận được là chính xác, ngay cả trong trường hợp có nhiều các nút khác trên mạng bị lỗi.

Mọi nút trong mạng (hoặc mọi người tham gia, chẳng hạn như chuỗi khối Bitcoin) cần phải có một bản sao giống hệt nhau của sổ cái và phải có thỏa thuận rằng phiên bản của sổ cái mà mọi nút nắm giữ là chính xác. Để đạt được điều này, các dự án blockchain sử dụng các thuật toán đồng thuận phân tán.

Trong chuỗi khối Bitcoin, sự đồng thuận và phối hợp đạt được thông qua Proof-of-Work, do Satoshi Nakamoto đề xuất và phát triển. Các cơ chế đồng thuận khác tồn tại, bao gồm Bằng chứng cổ phần và Bằng chứng cổ phần được ủy quyền.

Tuy nhiên, hầu hết các cơ chế đồng thuận phân tán đều có các thuộc tính cơ bản giống nhau. Đầu tiên, chúng dựa trên một cổ phần – một số kho giá trị mà người đề xuất đưa ra, chẳng hạn như tiền tệ hoặc sức mạnh tính toán. Chúng cũng liên quan đến phần thưởng cho việc xác thực (nghĩa là khai thác một khối mới), thường được lấy dưới dạng một đồng tiền có nguồn gốc từ chuỗi khối được đề cập. Chúng cũng hoạt động trên cơ sở minh bạch – nghĩa là những người dùng khác cần có thể xem liệu người xác nhận hoặc người đề xuất có đang cố gắng gian lận hoặc lừa gạt hệ thống hay không.

Đọc thêm:  What Is Phishing?

Proof-of-Work là nền tảng cho sự đồng thuận dựa trên blockchain và vẫn là cơ sở của blockchain Bitcoin, trên đó các khối mới được khai thác. Tuy nhiên, có những cơ chế đồng thuận mới đang được sử dụng trên các dự án blockchain khác. Một số trong số này, chẳng hạn như Proof-of-Stake, hiện đang đạt được sự chấp nhận nhiều hơn.

Distributed Consensus

Collective agreement reached among nodes in a network.

What Is Distributed Consensus?

Distributed consensus is necessary for the functioning of a network or machine in a decentralized manner.

Consensus is easy to agree between, say, two parties (Alice invites Bob to her house; Bob agrees.) But as the number of parties (or nodes on a network) increases, consensus becomes more difficult to achieve.

In order to coordinate in their common goal, all the nodes on a network need to agree on a “single source of truth” — that is, they need to be confident that the information they are getting is accurate, even in the event that multiple other nodes on the network fail.

Every node in the network (or every participant in, for example, the Bitcoin blockchain) needs to have an identical copy of the ledger, and there must be agreement that the version of the ledger held by every node is accurate. In order to achieve this, blockchain projects use distributed consensus algorithms.

In the Bitcoin blockchain, consensus and coordination is achieved through Proof-of-Work, as proposed and developed by Satoshi Nakamoto. Other consensus mechanisms exist, including Proof-of-Stake and Delegated Proof-of-Stake.

However, most distributed consensus mechanisms have the same basic properties. First, they are based around a stake — some store of value that a proposer is putting up, such as currency or computing power. They also involve a reward for validation (that is, for mining a new block,) which is generally taken in the form of a coin native to the blockchain in question. They also work on the basis of transparency — that is, other users need to be able to see if a validator or proposer is attempting to cheat or defraud the system.

Đọc thêm:  Algorithm là gì? Sự ứng dụng của thuật toán trong cuộc sống, công nghệ Blockchain và Tiền mã hóa

Proof-of-Work is the foundation for blockchain-based consensus, and remains the basis of the Bitcoin blockchain, on which new blocks are mined. However, there are new consensus mechanisms being used on other blockchain projects. Some of these, such as Proof-of-Stake, are now achieving greater adoption.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts