What Is ERC-20?

[QC]

Mục lục
ERC-20
Một tiêu chuẩn mã thông báo cho Ethereum, được sử dụng cho các hợp đồng thông minh triển khai mã thông báo. Đây là danh sách chung các quy tắc xác định tương tác giữa các mã thông báo, bao gồm chuyển giao giữa các địa chỉ và truy cập dữ liệu.

ERC-20

A token standard for Ethereum, used for smart contracts implementing tokens. It is a common list of rules defining interactions between tokens, including transfer between addresses and data access.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts