Mục lục

What Is Fiat?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

[QC]

Fiat
Tiền tệ Fiat là “đấu thầu hợp pháp” được hỗ trợ bởi chính phủ trung ương, chẳng hạn như Cục Dự trữ Liên bang, và với hệ thống ngân hàng của riêng mình, chẳng hạn như ngân hàng dự trữ phân đoạn. Nó có thể ở dạng tiền mặt vật chất hoặc có thể được biểu diễn dưới dạng điện tử, chẳng hạn như tín dụng ngân hàng.

Fiat

Fiat currency is “legal tender” backed by a central government, such as the Federal Reserve, and with its own banking system, such as fractional reserve banking. It can take the form of physical cash, or it can be represented electronically, such as with bank credit.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts