What Is Group Mining?

[QC]

Mục lục

Khai thác nhóm

Trái ngược với khai thác một mình, khai thác theo nhóm là khi nhiều người cùng khai thác.

Khai thác nhóm là gì?

Khai thác nhóm đề cập đến hoạt động của nhiều người hoặc thực thể gộp các tài nguyên tính toán của họ để khai thác cùng nhau. Những người khai thác làm điều này để khai thác có lợi hơn, chia sẻ phần thưởng và giảm thiểu rủi ro bảo mật.

Trong khai thác theo nhóm, tất cả mọi người đều tổng hợp sức mạnh xử lý của họ (được biểu thị bằng tỷ lệ băm) và chia sẻ phần thưởng khối bất cứ khi nào nhóm khai thác khai thác thành công một khối. Phần thưởng của một thành viên khai thác trong nhóm sẽ dựa trên sức mạnh xử lý đã đóng góp của anh ấy / cô ấy so với những người khai thác còn lại trong nhóm.

Thông thường, việc giải câu đố khai thác trước mọi thợ mỏ khác trên thế giới cũng giống như thắng một cuộc xổ số nhỏ. May mắn thay, khai thác theo nhóm đảm bảo rằng tất cả các thợ đào đều có thể nhận được phần thưởng có thể xác định được.

Có nhiều nhóm cho các loại tiền điện tử khác nhau, với các tỷ lệ thanh toán khác nhau, vì các nhà quản lý nhóm cũng lấy một tỷ lệ nhất định của các loại tiền điện tử được khai thác để duy trì nhóm.

Chúng cũng được phân loại theo loại phần thưởng của chúng (tần suất và tính chất), bằng cách chúng giữ phí giao dịch và chỉ phân phối phần thưởng khối, hoặc nếu chúng cho phép khai thác hợp nhất trong đó hai loại tiền điện tử với các loại băm tương tự có thể được khai thác đồng thời để có lợi nhuận lớn hơn.

Đọc thêm:  What Are Dust Transactions?

Group Mining

As opposed to solo mining, group mining is when multiple people mine together.

What Is Group Mining?

Group mining refers to the practice of multiple people or entities pooling their computational resources to mine together. Miners do this to mine more profitably, share rewards and mitigate security risks.

In group mining, everyone pools their processing power (denoted in hash rate) and shares the block rewards whenever the mining pool successfully mines a block. A group mining member’s reward will be based on his/her contributed processing power relative to the rest of the miners in the group.

Normally, solving the mining puzzle before every other miner in the world is like winning a mini-lottery. Fortunately, group mining ensures that constant determinable rewards can be received by all miners.

There are various pools for different cryptocurrencies, with various payout rates, since the pool managers also take a certain percentage of the mined cryptocurrencies for maintaining the pool.

They are also classified by their reward types (frequency and nature), by whether they keep the transaction fees and distribute only block rewards, or if they allow merged mining where two cryptocurrencies with similar hash types can be mined simultaneously for greater profit.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts