Mục lục

What Is Group Mining?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

[QC]

Khai thác nhóm

Trái ngược với khai thác một mình, khai thác theo nhóm là khi nhiều người cùng khai thác.

Khai thác nhóm là gì?

Khai thác nhóm đề cập đến hoạt động của nhiều người hoặc thực thể gộp các tài nguyên tính toán của họ để khai thác cùng nhau. Những người khai thác làm điều này để khai thác có lợi hơn, chia sẻ phần thưởng và giảm thiểu rủi ro bảo mật.

Trong khai thác theo nhóm, tất cả mọi người đều tổng hợp sức mạnh xử lý của họ (được biểu thị bằng tỷ lệ băm) và chia sẻ phần thưởng khối bất cứ khi nào nhóm khai thác khai thác thành công một khối. Phần thưởng của một thành viên khai thác trong nhóm sẽ dựa trên sức mạnh xử lý đã đóng góp của anh ấy / cô ấy so với những người khai thác còn lại trong nhóm.

Thông thường, việc giải câu đố khai thác trước mọi thợ mỏ khác trên thế giới cũng giống như thắng một cuộc xổ số nhỏ. May mắn thay, khai thác theo nhóm đảm bảo rằng tất cả các thợ đào đều có thể nhận được phần thưởng có thể xác định được.

Có nhiều nhóm cho các loại tiền điện tử khác nhau, với các tỷ lệ thanh toán khác nhau, vì các nhà quản lý nhóm cũng lấy một tỷ lệ nhất định của các loại tiền điện tử được khai thác để duy trì nhóm.

Chúng cũng được phân loại theo loại phần thưởng của chúng (tần suất và tính chất), bằng cách chúng giữ phí giao dịch và chỉ phân phối phần thưởng khối, hoặc nếu chúng cho phép khai thác hợp nhất trong đó hai loại tiền điện tử với các loại băm tương tự có thể được khai thác đồng thời để có lợi nhuận lớn hơn.

Group Mining

As opposed to solo mining, group mining is when multiple people mine together.

What Is Group Mining?

Group mining refers to the practice of multiple people or entities pooling their computational resources to mine together. Miners do this to mine more profitably, share rewards and mitigate security risks.

In group mining, everyone pools their processing power (denoted in hash rate) and shares the block rewards whenever the mining pool successfully mines a block. A group mining member’s reward will be based on his/her contributed processing power relative to the rest of the miners in the group.

Normally, solving the mining puzzle before every other miner in the world is like winning a mini-lottery. Fortunately, group mining ensures that constant determinable rewards can be received by all miners.

There are various pools for different cryptocurrencies, with various payout rates, since the pool managers also take a certain percentage of the mined cryptocurrencies for maintaining the pool.

They are also classified by their reward types (frequency and nature), by whether they keep the transaction fees and distribute only block rewards, or if they allow merged mining where two cryptocurrencies with similar hash types can be mined simultaneously for greater profit.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts