Mục lục

What Is Hash Power/Hash Rate?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

[QC]

Sức mạnh băm / Tỷ lệ băm

Một đơn vị đo lường lượng công suất tính toán được mạng tiêu thụ để hoạt động liên tục.

Hash Power / Hash Rate là gì?

Sức mạnh băm, hoặc tỷ lệ băm, là các thuật ngữ có thể hoán đổi cho nhau được sử dụng để mô tả sức mạnh tính toán kết hợp của một mạng tiền điện tử cụ thể hoặc sức mạnh của một giàn khai thác riêng lẻ trên mạng đó.

Hoạt động của bất kỳ loại tiền điện tử nào có thể khai thác được – ví dụ như Bitcoin (BTC) – được duy trì bởi mạng lưới thợ đào của chính nó: các cá nhân và tổ chức đóng góp sức mạnh tính toán của các giàn khai thác của họ để xử lý giao dịch và tạo ra các đồng tiền mới. Họ thực hiện điều này thông qua tính toán các băm mật mã – các chuỗi dữ liệu giả ngẫu nhiên được sử dụng để ngăn chặn việc chi tiêu gấp đôi và để đảm bảo rằng các đồng tiền mới không thể được tạo ra ngoài luồng.

Tỷ lệ băm của một giàn khai thác là số lượng băm mà nó có thể tính toán mỗi giây. Sức mạnh băm kết hợp của một mạng lưới tiền điện tử là tổng tỷ lệ băm của tất cả các giàn khai thác đang hoạt động tại bất kỳ thời điểm nào.

Các thiết bị khác nhau, chẳng hạn như CPU, GPU và ASIC có tốc độ băm khác nhau, tùy thuộc vào sức mạnh tính toán tuyệt đối của chúng, cũng như mức độ tối ưu hóa của chúng cho nhiệm vụ cụ thể là xử lý một hàm băm nhất định.

Tỷ lệ băm của một thiết bị riêng lẻ là số liệu quan trọng để đo lường lợi nhuận của thiết lập khai thác vì nó xác định khả năng tìm thấy hàm băm “tốt” sẽ tạo ra phần thưởng khai thác.

Mặt khác, tỷ lệ băm tổng thể của một mạng lưới tiền điện tử là một chỉ báo về tính bảo mật của đồng tiền đó: để tấn công mạng vì lợi ích cá nhân, những kẻ tấn công cần phải vượt qua tổng sức mạnh băm của nó – khiến nhiệm vụ gần như không thể thực hiện được ở mức băm đủ cao. giá.

Hash Power / Hash Rate

A unit of measurement for the amount of computing power being consumed by the network to continuously operate.

What Is Hash Power/Hash Rate?

Hash power, or hash rate, are interchangeable terms used to describe the combined computational power of a specific cryptocurrency network or the power of an individual mining rig on that network.

The operation of any mineable cryptocurrency — for example, Bitcoin (BTC) — is maintained by its own network of miners: individuals and organizations that contribute the computational power of their mining rigs to process transactions and emit new coins. They do this via calculating cryptographic hashes — pseudorandom data strings that are used to prevent double spending and to ensure that new coins can’t be created out of thin air.

The hash rate of a mining rig is the number of hashes that it can calculate per second. The combined hash power of a cryptocurrency network is the sum of the hash rates of all mining rigs that are in operation at any given moment.

Different devices, such as CPUs, GPUs and ASICs have differing hash rates, depending on their sheer computational power, as well as how well-optimized they are for the specific task of processing a given hash function.

The hash rate of an individual device is a key metric for measuring the profitability of a mining setup as it determines the likelihood of finding a “good” hash that will produce a mining reward.

On the other hand, the overall hash rate of a cryptocurrency network is an indicator of that coin’s security: in order to hack the network for personal gain, the attackers need to overcome its total hash power — making the task nearly impossible at high enough hash rates.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts