Mục lục

What Is Hybrid PoW/PoS?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

[QC]

Kết hợp PoW / PoS
Một PoW / PoS kết hợp cho phép cả bằng chứng cổ phần và bằng chứng công việc dưới dạng các thuật toán phân phối đồng thuận trên mạng. Cách tiếp cận này nhằm mục đích mang lại sự bảo mật của sự đồng thuận PoW và quản trị và hiệu quả năng lượng của PoS.

Hybrid PoW/PoS

A hybrid PoW/PoS allows for both proof-of-stake and proof-of-work as consensus distribution algorithms on the network. This approach aims to bring together the security of PoW consensus and the governance and energy efficiency of PoS.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts