Mục lục

What Is Mineable?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

[QC]

Có thể khai thác
Một số loại tiền điện tử có một hệ thống mà qua đó người khai thác có thể được thưởng bằng các loại tiền điện tử mới được tạo ra để tạo khối thông qua việc đóng góp sức mạnh băm của họ. Tiền điện tử có khả năng tạo ra tiền điện tử mới thông qua quá trình xác nhận được cho là có thể khai thác được. * Không thể khai thác Một số loại tiền điện tử chỉ được tạo ra thông qua các cơ chế khác, chẳng hạn như lạm phát hàng năm thông qua việc đặt cược. Những loại tiền điện tử này được cho là không thể khai thác được.

Mineable

Some cryptocurrencies have a system through which miners can be rewarded with newly-created cryptocurrencies for creating blocks through contributing their hash power. Cryptocurrencies with this ability to generate new cryptocurrencies through the process of confirmation is said to be mineable. * Not Mineable Some cryptocurrencies are generated only through other mechanisms, such as annual inflation through staking. These cryptocurrencies are said to be not mineable.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts