Mục lục

What Is Mining?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

[QC]

Khai thác mỏ
Một quy trình trong đó các khối được thêm vào một chuỗi khối, xác minh các giao dịch. Đây cũng là quá trình mà qua đó bitcoin mới hoặc một số altcoin được tạo ra.

Mining

A process where blocks are added to a blockchain, verifying transactions. It is also the process through which new bitcoin or some altcoins are created.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts