Mục lục

What Is Moving Average Convergence Divergence (MACD)?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

[QC]

Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD)
Một phương pháp phân tích kỹ thuật, nó là một chỉ báo xung lượng theo xu hướng thể hiện mối quan hệ giữa hai đường trung bình giá. Tính toán được thực hiện bằng cách trừ đường trung bình động hàm mũ (EMA) 26 ngày cho đường EMA 12 ngày.

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

A technical analysis method, it is a trend-following momentum indicator that shows the relationship between two price moving averages. The calculation is done by subtracting the 26-day exponential moving average (EMA) from the 12-day EMA.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts