Mục lục

What Is Multi-Signature (Multi-Sig)?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

[QC]

Đa chữ ký (Multi-Sig)
Địa chỉ đa chữ ký cung cấp một lớp bảo mật bổ sung bằng cách yêu cầu nhiều hơn một khóa để cho phép một giao dịch.

Multi-Signature (Multi-Sig)

Multi-signature addresses provide an added layer of security by requiring more than one key to authorize a transaction.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts