Mục lục

What Is Offline Storage?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

[QC]

Bộ nhớ ngoại tuyến

Hành động lưu trữ tiền điện tử trong các thiết bị hoặc hệ thống không được kết nối với internet.

Lưu trữ ngoại tuyến là gì?

Lưu trữ ngoại tuyến đề cập đến việc lưu trữ các khóa cá nhân của tài khoản và số tiền có trong thiết bị ngoại tuyến, có nghĩa là thiết bị này không duy trì kết nối liên tục và ổn định với internet. Điều này được thực hiện để ngăn chặn truy cập trái phép và / hoặc độc hại vào thiết bị, có thể dẫn đến hành vi trộm cắp hoặc lạm dụng tiền của người dùng. Lưu trữ ngoại tuyến đảm bảo rằng những kẻ tấn công không có cách nào truy cập vào thiết bị, khiến nó về mặt lý thuyết là không thể đánh cắp thông tin tài chính quan trọng và nhạy cảm.

Điều này trái ngược với lưu trữ trực tuyến, trong đó dữ liệu được lưu giữ trên các thiết bị có kết nối internet đang hoạt động. Bất chấp mã hóa và các biện pháp bảo mật khác, vẫn có khả năng kẻ xấu truy cập vào khóa riêng của bộ nhớ trực tuyến bằng cách bỏ qua hoặc phá vỡ các biện pháp bảo mật vì thiết bị có thể bị tấn công mà không có bất kỳ hạn chế nào về thời gian.

Ngược lại, các thiết bị lưu trữ ngoại tuyến vẫn trực tuyến trong một khoảng thời gian ngắn khi giao dịch phải được gửi đến mạng. Tuy nhiên, hầu hết chuyển sang chế độ ngoại tuyến ngay sau khi hoàn tất. Ngay cả khi kẻ trộm mạng có thể truy cập vào một giao dịch, kẻ trộm sẽ không thể xem khóa cá nhân được sử dụng cho nó. Điều này làm cho việc tấn công thiết bị trong khoảng thời gian ngắn này là rất khó, nếu không muốn nói là gần như không thể.

Ví dụ điển hình về thiết bị lưu trữ ngoại tuyến là ví phần cứng như Ledger, Trezor, KeepKey, cũng như các thiết bị ngoại tuyến như CD, USB, máy tính ngoại tuyến, v.v.

Offline Storage

The act of storing cryptocurrencies in devices or systems not connected to the internet.

What Is Offline Storage?

Offline storage refers to the storage of private keys of an account and the funds contained within in an offline device, which means it does not maintain a constant and continuous connection with the internet. This is done to prevent unauthorized and/or malicious access to the device, which can result in theft or misuse of user funds. Offline storage ensures that attackers have no way of accessing the device, making it theoretically impossible to steal crucial and sensitive financial information.

This is opposed to online storage, in which data is kept on devices with an active connection to the internet. Despite encryption and other security measures, there is still a possibility of bad actors accessing the private keys of online storage by bypassing or breaking security measures since the device can be attacked without any time constraint.

In contrast, offline storage devices still come online for a brief period when a transaction has to be sent to the network. However, most go offline as soon as it’s done. Even when a cyber thief is able to access a transaction, the thief would not be able to view the private key used for it. This makes it tremendously hard, if not nearly impossible, to attack the device in this short time window.

Typical examples of offline storage devices are hardware wallets like Ledger, Trezor, KeepKey, as well as offline devices such as CDs, USBs, offline computers, etc.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts