Mục lục

What Is One Cancels the Other Order (OCO)?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

[QC]

Một hủy đơn đặt hàng khác (OCO)

Một tình huống trong đó hai đơn đặt hàng tiền điện tử được đặt đồng thời, với một quy tắc được đưa ra để thực thi rằng nếu một lệnh được chấp nhận, lệnh kia sẽ bị hủy.

Một Người Hủy Đơn Hàng Khác (OCO) là gì?

OTOC là một loại lệnh trao đổi trong đó việc thực hiện của nó dẫn đến việc hủy bỏ lệnh kia, do đó, tên lệnh tự giải thích One Cancels The Other (OTOC). OTOC là một loại lệnh có điều kiện, tương tự như lệnh giới hạn và lệnh cắt lỗ, trong đó các hành động bán hoặc mua được tự động thực hiện khi đạt đến hoặc vượt quá ngưỡng giá giao dịch nhất định.

Một OTOC thường chứa một lệnh dừng và một lệnh giới hạn. Ngay sau khi một cái được thực thi vì đáp ứng một tiêu chí cụ thể, cái kia sẽ trở nên vô hiệu. Đây là một công cụ giao dịch phức tạp được các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng để giúp họ kiếm tiền khi giá tăng cao hoặc hạn chế thua lỗ nếu thị trường lao dốc.

Lệnh giới hạn được sử dụng để mua hoặc bán cổ phiếu của một tài sản khi đạt đến một giới hạn nhất định (một khoảng giá xác định) trên thị trường. Mặt khác, lệnh dừng cũng được sử dụng để đặt giới hạn mua hoặc bán, nhưng theo hướng ngược lại. Việc thực hiện của họ liên quan đến việc bán một tài sản nếu giá bắt đầu giảm để chặn lỗ hoặc mua một tài sản nếu giá bắt đầu tăng để thu lợi nhuận từ việc chạy trốn.

Lệnh OTOC cho phép các nhà giao dịch hoạt động hiệu quả trong một thị trường khá biến động. Chúng có thể được sử dụng để chỉ định một phạm vi nhằm tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu thua lỗ. Nếu một nhà giao dịch đang cố gắng giao dịch Bitcoin (BTC) vào một thời điểm đặc biệt dễ biến động, họ có thể đặt hai lệnh để bán với mức giá cao dự kiến ​​hoặc để giảm lỗ nếu giá giảm tại một thời điểm nhất định. Ví dụ: nếu giá Bitcoin hiện là 18.000 đô la, người dùng có thể đặt lệnh bán cao ở mức 19.000 đô la và lệnh bán cắt lỗ ở mức 17.000 đô la nếu thị trường đi theo hướng ngược lại. Điều tương tự cũng có thể được thực hiện đối với các lệnh mua.

Cần lưu ý rằng các lệnh OTOC yêu cầu thực hiện khéo léo và hiểu biết sâu sắc về thị trường và phương pháp giao dịch.

One Cancels the Other Order (OCO)

A situation where two orders for cryptocurrency are placed simultaneously, with a rule in place to enforce that if one is accepted, the other is cancelled.

What Is One Cancels the Other Order (OCO)?

OTOC is a type of exchange order in which its execution results in the cancellation of the other order, hence, the self-explanatory One Cancels The Other (OTOC) order name. An OTOC is a type of conditional order, similar to limit and stop loss orders, where sell or buy actions are automatically executed when a certain trading price threshold is reached or exceeded.

An OTOC typically contains one stop order and one limit order. As soon as one gets executed for meeting a particular criteria, the other one becomes void. It is a complex trading tool used by professional traders that helps them to either cash in on a soaring price or limit their losses if the market plunges.

Limit orders are used to buy or sell shares of an asset when a certain limit (a specified price range) is reached on the market. Stop orders, on the other hand, are used to place buy or sell limits as well, but in the opposite direction. Their execution involves selling an asset if the price starts to fall in order to stop losses, or buying an asset if the price starts to rise in order to profit from a run.

An OTOC order allows traders to operate effectively in a rather volatile market. They can be used to specify a range for maximizing profits and minimizing losses. If a trader is trying to trade Bitcoin (BTC) at a particularly volatile time, they can place two orders to sell at an expected high price or to mitigate losses if the price goes down at a certain point. For instance, if the price of Bitcoin is currently $18,000, a user can place a high sell order at $19,000 and a stop-loss sell order at $17,000 if the market moves in the opposite direction. The same can be done for buy orders as well.

It should be noted that OTOC orders require skillful execution and a deep understanding of the market and trading methods.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts