What Is Open/Close?

[QC]

Mục lục

Mở / Đóng

Giá mà tiền điện tử mở tại một khoảng thời gian hoặc nguyên tắc lập trình của các bộ phận phần mềm có thể mở rộng.

Mở / Đóng là gì?

Mở / đóng có thể đề cập đến giá mà tiền điện tử mở tại một khoảng thời gian, ví dụ: vào đầu ngày; giá mà tiền điện tử đóng cửa tại một khoảng thời gian, chẳng hạn như vào cuối ngày. Nhìn chung, các điều khoản này hữu ích hơn trong thị trường tài chính truyền thống vì có những giờ cố định trong ngày mà giao dịch diễn ra.

Trong phát triển phần mềm, mở / đóng đề cập đến nguyên tắc lập trình của các bộ phận phần mềm (chức năng, mô-đun, v.v.) có thể mở rộng mà không cho phép bất kỳ loại thay đổi nào trong mã nguồn. Bản thân mã cho phép sự linh hoạt trong khi hạn chế khả năng thay đổi các phần cơ bản của nó. Điều này giúp loại bỏ nhu cầu thay đổi phần mềm hoàn toàn mỗi khi có yêu cầu mới. Nó được mô tả lần đầu tiên bởi Bertrand Meyer và là một phần của nguyên tắc SOLID của lập trình hướng đối tượng. Mở / đóng đặc biệt quan trọng đối với thiết kế các dự án blockchain và tiền điện tử vì bản chất bất biến của chúng.

Blockchain và các thông số của nó không dễ dàng thay đổi sau khi được triển khai. Điều này là do bất kỳ thay đổi nào cũng phải được sự đồng ý của tất cả các nút và những người tham gia mạng và cần phải hình thành sự đồng thuận, điều này thực sự không dễ dàng. Vì lý do đó, các nền tảng blockchain và các ứng dụng phi tập trung thường chỉ có thể thay đổi thông qua một đợt hard fork, có nghĩa là bắt đầu trên một chuỗi mới.

Đọc thêm:  What Is Proof-of-Work (PoW)?

Hard fork là một thủ tục không thuận tiện và khá rủi ro cho người dùng. Sẽ không thực tế đối với các dự án hard fork mỗi khi họ cần theo đuổi các thay đổi và thêm / sửa đổi các chức năng. Do đó, lập trình blockchain chủ yếu dựa vào nguyên tắc mở / đóng, có nghĩa là để lại chỗ cho các khả năng mở rộng mà không gây ra những thay đổi mạnh mẽ.

Open/Close

The price at which a cryptocurrency opens at a time period or the programming principle of software parts being extendable.

What Is Open/Close?

Open/close can refer to the price at which a cryptocurrency opens at a time period, for example at the start of the day; the price at which a cryptocurrency closes at a time period, for example at the end of the day. In general, these terms were more useful in traditional financial markets as there are fixed hours of the day in which trading occurs.

In software development, open/close refers to the programming principle of software parts (functions, modules etc.) being extendable without allowing any kind of change in the source code. The code itself permits flexibility while restricting the ability to change its fundamental parts. This eliminates the need to change the software completely every time when new requirements arise. It was first described by Bertrand Meyer and forms part of the SOLID principle of object-oriented programming. Open/close is especially important for blockchain and crypto projects design because of their immutable nature.

Blockchain and its parameters aren’t easily changeable once implemented. This is because any change has to be agreed by all nodes and participants of the network and a consensus needs to be formed, which isn’t exactly easy. For that reason, blockchain platforms and decentralized applications are typically only changeable through a hard fork, which means starting on a new chain.

Hard forks are an inconvenient procedure and quite risky for users. It’s not practical for projects to hard fork every time they need to pursue changes and add/modify functionalities. Hence, blockchain programming relies heavily on the open/close principle, which means leaving room for extending capabilities without causing drastic changes.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts