What Is Peer-to-Peer (P2P)?

[QC]

Mục lục

Peer-to-Peer (P2P)

Các tương tác phi tập trung giữa các bên trong một mạng phân tán, các nhiệm vụ phân vùng hoặc khối lượng công việc giữa các đồng nghiệp.

Peer-to-Peer (P2P) là gì?

Peer-to-peer (P2P) đề cập đến một mạng phân tán nơi “các hệ thống máy tính” giao tiếp với nhau để chia sẻ dữ liệu hoặc tác vụ. Điều này có nghĩa là hai hoặc nhiều bên sắp xếp và đồng ý giao dịch với nhau là đủ để toàn bộ quá trình diễn ra. Hơn nữa, không cần phải có máy chủ trung tâm để hỗ trợ và quản lý các giao tiếp như vậy.

Tất cả các đồng nghiệp đều được coi là bình đẳng và được hưởng các đặc quyền như nhau. Yêu cầu duy nhất để truy cập hệ thống P2P là kết nối internet và bản sao của phần mềm (hoặc giao thức) được sử dụng. Các nút hoặc đồng đẳng thường cung cấp tất cả hoặc một số phần tài nguyên của chúng cho mạng khi không có yêu cầu xử lý của máy chủ trung tâm và quản lý tài nguyên / tác vụ.

P2P có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh tiền điện tử và blockchain. Ví dụ: whitepaper của Bitcoin định nghĩa giao thức của nó là “Hệ thống tiền mặt điện tử ngang hàng” – đề cập đến sự tham gia bình đẳng và cùng có lợi của tất cả những người tham gia mà không cần bất kỳ bên trung gian nào. Tất cả các đồng nghiệp hoặc các nút của một chuỗi khối thường có cùng một bản sao hồ sơ của các tài khoản và lịch sử giao dịch, mặc dù các thợ đào (và các “nút đầy đủ” khác), những người đóng góp sức mạnh xử lý cho mạng thay vì trợ cấp khối và phí giao dịch có một bản sao đầy đủ hơn của các bản ghi.

Đọc thêm:  What is a Central Ledger?

Bitcoin là một giao thức ngang hàng thực sự không dựa vào bất kỳ bên thứ ba nào có quyền kiểm soát tập trung, nhưng P2P không phải lúc nào cũng phải dựa trên chuỗi khối. BitTorrent ban đầu không dựa trên blockchain (trước khi mua lại Tron), nhưng nó được coi là một trong những hệ thống ngang hàng phi tập trung lớn nhất.

Peer-to-Peer (P2P)

The decentralized interactions between parties in a distributed network, partitioning tasks or workloads between peers.

What Is Peer-to-Peer (P2P)?

Peer-to-peer (P2P) refers to a distributed network where “computer systems” communicate with each other to share data or tasks. This means that two or more parties arranging and agreeing to deal with each other are sufficient for the whole process to occur. Furthermore, a central server isn’t required to facilitate and manage such communication.

All peers are considered equal and enjoy the same privileges. The only requirement to access a P2P system is an internet connection and a copy of the software (or protocol) used. Peers or nodes generally make all or some parts of their resources available to the network in the absence of a central server processing request and managing resources/tasks.

P2P has special significance in the context of cryptocurrencies and blockchain. For instance, Bitcoin’s whitepaper defines its protocol as “A Peer-to-Peer Electronic Cash System” — a reference to the mutually beneficial and equal involvement of all participants without the need for any intermediaries. All peers or nodes of a blockchain typically have the same copy of records of accounts and transactions history, although miners (and other “full nodes”) who contribute processing power to the network in lieu of block subsidies and transaction fees have a more complete copy of the records.

Bitcoin is a true peer-to-peer protocol which doesn’t rely on any third party with centralized control, but P2P doesn’t always have to be blockchain-based. BitTorrent was originally not blockchain-based (before Tron acquisition), yet it is considered one of the largest decentralized peer-to-peer systems.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts