What Is Proof-of-Authority (PoA)?

[QC]

Mục lục

Proof-of-Authority (PoA)

Một cơ chế đồng thuận blockchain cung cấp các giao dịch tương đối nhanh bằng cách sử dụng danh tính làm tiền đặt cọc.

Proof-of-Authority (PoA) là gì?

Proof-of-Authority (PoA) là một cơ chế đồng thuận thay thế, dựa vào các trình xác thực đã biết và có uy tín để tạo ra các khối và do đó, cung cấp sức mạnh tính toán cho mạng. Nó cho phép các giao dịch tương đối nhanh hơn bằng cách sử dụng thuật toán Byzantine Fault Tolerance (BFT) với danh tính là tiền đặt cọc.

PoA là một loại cơ chế đồng thuận hướng tới các doanh nghiệp hoặc tổ chức tư nhân muốn xây dựng chuỗi của riêng họ về bản chất là khép kín và không yêu cầu sự tham gia của người dùng thông thường.

Vì một mạng chạy PoA được cấp phép, nó không yêu cầu bất kỳ hoạt động “khai thác” nào. Tuy nhiên, những người tham gia mạng vẫn có thể triển khai dự phòng bằng cách chạy nhiều nút dưới cùng một danh tính.

Loại cơ chế đồng thuận này không tốn nhiều tài nguyên, nhưng yêu cầu trình xác thực để duy trì tính toàn vẹn của các nút của họ. Nó có thể được hiểu là một cơ chế, cung cấp khuyến khích hành động trung thực và phù hợp với hoạt động bình thường của một mạng, do danh tính người dùng và danh tiếng đang bị đe dọa.

PoA yêu cầu đáp ứng ba điều kiện:

Nhận dạng chính thức trên chuỗi cho người xác nhận;
Tính đủ điều kiện dựa trên các tiêu chí nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn, liên kết với tổ chức hoặc danh tiếng tốt, v.v.;
Hoàn thành việc tuân thủ các quy trình đã xác định cần thiết để tạo ra các khối và xác nhận trên mạng.

Đọc thêm:  What Is an Ethereum Virtual Machine (EVM)?

Hơn nữa, các loại mạng này có thể mượn thiết kế và phương thức hoạt động từ các blockchain công khai hiện có như Ethereum hoặc Cardano với những thay đổi đáng chú ý.

Proof-of-Authority (PoA)

A blockchain consensus mechanism that delivers comparatively fast transactions using identity as a stake.

What Is Proof-of-Authority (PoA)?

Proof-of-authority (PoA) is an alternative consensus mechanism, which relies on known and reputable validators to produce blocks, and thus, provide computational power to a network. It enables relatively faster transactions using a Byzantine Fault Tolerance (BFT) algorithm with identity as a stake.

PoA is a type of consensus mechanism geared towards enterprises or private organizations who want to build their own chains that are essentially closed in nature and don’t require participation from general users.

Since a network running PoA is permissioned, it doesn’t require any “mining” activity. However, network participants can still deploy redundancy by running multiple nodes under the same identity.

This type of consensus mechanism isn’t resource intensive, but requires validators to preserve the integrity of their nodes. It can be understood as a mechanism, which provides incentivization to act honestly and in accordance with the proper functioning of a network, due to user identity and reputation at stake.

PoA requires three conditions to be met:

  1. Formal identification on-chain for validators;
  2. Eligibility based on certain criteria, including but not limited to, association with the organization or good reputation, etc.;
  3. Complete conformance to defined procedures required for producing blocks and validating on the network.

Moreover, these kinds of networks can borrow design and modes of operation from existing public blockchains like Ethereum or Cardano with notable changes.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts