Mục lục

What Is Sharding?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

[QC]

Mài giũa
Sharding là một cách tiếp cận mở rộng quy mô cho phép chia các trạng thái blockchain thành các phân vùng chứa các trạng thái và lịch sử giao dịch, để mỗi phân đoạn có thể được xử lý song song.

Sharding

Sharding is a scaling approach that enables splitting of blockchain states into partitions containing states and transaction history, so that each shard can be processed in parallel.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts