What Is the Dark Web?

[QC]

Mục lục

Web đen

Một phần của internet tồn tại trên darknet không được công cụ tìm kiếm lập chỉ mục, chỉ có thể được truy cập bằng phần mềm, cấu hình hoặc ủy quyền cụ thể.

Web đen là gì?

Dark web thường bị nhầm lẫn với deep web – một phần của web không được lập chỉ mục bởi các công cụ tìm kiếm và do đó không thể tìm kiếm được. Dark web là một phần nhỏ hơn của web sâu yêu cầu phần mềm đặc biệt để lưu trữ và truy cập các trang web trên đó.

Các mạng được thiết kế đặc biệt được yêu cầu để truy cập dark web, chẳng hạn như Tor (The Onion Routing), cung cấp quyền truy cập ẩn danh và I2P (The Invisible Internet Project), cho phép lưu trữ ẩn danh các trang web.

Mã hóa nhiều lớp của dark web, định tuyến liên lạc thông qua số lượng lớn các nút tình nguyện, với mỗi nút mới thêm một lớp mã hóa bổ sung, đảm bảo rằng danh tính và vị trí của người dùng không bị tiết lộ cho bất kỳ ai. Cả khách truy cập và máy chủ của các trang web tối không thể lấy được bất kỳ thông tin cá nhân nào về nhau, cho phép họ trao đổi thông tin một cách hoàn toàn bí mật.

Mức độ riêng tư này không có đặc điểm nổi bật đối với Internet thông thường – hoặc “Clearnet” như nó được một số người dùng dark web gọi – cho phép trao đổi ý tưởng và thông tin hoàn toàn miễn phí giữa những người dùng. Tuy nhiên, theo một số nhà nghiên cứu, nó cũng dẫn đến một số hoạt động phi pháp và vô đạo đức trên các thị trường web đen, chẳng hạn như bán thuốc bất hợp pháp, súng cầm tay và nội dung khiêu dâm trẻ em.

Đọc thêm:  What is a Co-Signer?

Do tính chất ẩn danh, kỹ thuật số và không được phép, các loại tiền điện tử như Bitcoin (BTC) thường là phương tiện được lựa chọn để trao đổi cho các giao dịch trên dark web.

Dark Web

A portion of the internet existing on darknets not indexed by search engines, that can only be accessed with specific software, configurations or authorizations.

What Is the Dark Web?

The dark web is often confused with the deep web — the part of the web that is not indexed by the search engines and is thus not searchable. The dark web is a smaller subsection of the deep web that requires special software to host and visit web pages on it.

Specially designed networks are required to access the dark web, such as Tor (The Onion Routing), which provides anonymous access, and I2P (The Invisible Internet Project), which allows the anonymous hosting of websites.

The layered encryption of the dark web, which routes communications through large numbers of volunteer nodes, with each new node adding an extra layer of encryption, ensures that the identities and locations of users are not revealed to anyone. Both the visitors and the hosts of dark web pages are unable to obtain any personal information about each other, allowing them to communicate in complete confidentiality.

This level of privacy uncharacteristic for the regular Internet — or “Clearnet” as it is referred to by some dark web users — allows for a completely free exchange of ideas and information between the users. However, according to some researchers, it also leads to some highly illegal and immoral activities on the dark web marketplaces, such as the selling of illegal drugs, firearms and child pornography.

Owing to their anonymous, digital and permissionless nature, cryptocurrencies like Bitcoin (BTC) are often the chosen means of exchange for transactions on the dark web.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts