What Is the Relative Strength Index (RSI)?

[QC]

Mục lục

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

Một hình thức phân tích kỹ thuật đóng vai trò như một bộ dao động động lượng, đo tốc độ và sự thay đổi của các chuyển động giá.

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) là gì?

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đề cập đến một chỉ báo bắt nguồn từ động lượng giá của bất kỳ tài sản cụ thể nào. Các yếu tố chính để tính toán chỉ số RSI là sự thay đổi giá của tài sản và tốc độ nó xảy ra. Những chuyển động đó, đặc biệt là vì chúng có thể chuyển dịch mạnh từ hai cực, được coi là dao động. Các dao động RSI được đánh giá trong khoảng từ 0-100.

Tầm quan trọng của việc xác định RSI của một tài sản cụ thể là kiểm tra xem liệu nó có bị mua quá mức hay quá bán. Thông thường, chỉ báo RSI phản ánh hơn 70 được coi là mua quá mức. Khi bị bán quá mức, RSI có thể phản ánh các số liệu thấp hơn 30. Điều này được các nhà giao dịch sử dụng làm tín hiệu để xác định xu hướng của giá tài sản, sự phân kỳ và biến động tiềm năng.

Như đã đề cập, RSI cũng rất quan trọng đối với các nhà giao dịch đang cố gắng xác định sự đảo ngược xu hướng tiềm năng và các mức hỗ trợ và kháng cự. Điều này giúp các nhà giao dịch thực hiện phân tích kỹ thuật toàn diện hơn. RSI được áp dụng để xác định liệu thị trường đang thể hiện sự phân kỳ giảm giá hay tăng giá.

Trong sự phân kỳ tăng giá, chỉ số RSI cao hơn trong khi giá tài sản tiếp tục giảm. Điều này phản ánh rằng có nhiều người mua tài sản hơn mặc dù giá đang giảm.

Đọc thêm:  What Is a Token Generation Event?

Trong sự phân kỳ giảm giá, giá của tài sản tăng lên trong khi chỉ số RSI giảm xuống thấp hơn. Điều này phản ánh rằng mức tăng giá của tài sản đang bắt đầu mất đi động lực đi lên.

RSI được đo lường dựa trên sự thay đổi của giá tài sản giữa 14 thời kỳ, có thể trên cơ sở biểu đồ hàng ngày hoặc hàng giờ. Để tính toán chỉ số RSI, mức lãi trung bình của một tài sản trong kỳ và mức lỗ trung bình của nó được chia và vẽ đồ thị trên thang điểm từ 0 đến 100.

Relative Strength Index (RSI)

A form of technical analysis that serves as a momentum oscillator, measuring the speed and change of price movements.

What Is the Relative Strength Index (RSI)?

Relative Strength Index (RSI) refers to an indicator derived from the price momentum of any particular asset. The main factors for the computation of the RSI are the asset’s change in price and the speed with which it happens. Those movements, especially since they can strongly shift from two extremes, are considered oscillations. RSI oscillations are rated between 0-100.

The importance of determining the RSI of a particular asset is to check whether it is either overbought or oversold. Typically, an RSI indicator that reflects more than 70 is considered overbought. When it is oversold, RSI can reflect figures lower than 30. This is used as a signal by traders to identify the trend of an asset’s price, divergences and potential swings.

As already mentioned, RSI is also important for traders trying to identify potential trend reversals and support and resistance levels. This helps traders perform a more comprehensive technical analysis. RSI is applied in determining whether the market is exhibiting either a bearish or bullish divergence.

In a bullish divergence, the RSI gets higher while an asset’s price continues to drop. This reflects that there are more people buying the asset despite the price decreasing.

Đọc thêm:  What Are Oracles?

In a bearish divergence, the price of an asset rises while the RSI drops lower. This reflects that the asset’s price increase is beginning to lose upwards momentum.

The RSI is measured based on the change of an asset’s price between 14 periods, which can either be on a daily or hourly chart basis. To calculate the RSI, the average gain of an asset within the period and its average loss is divided and plotted on the zero to 100 scale.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts