Mục lục

What Is the Securities and Exchange Commission (SEC)?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

[QC]

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC)
Một cơ quan độc lập của chính phủ liên bang Hoa Kỳ, chịu trách nhiệm thực thi luật chứng khoán liên bang, đề xuất các quy tắc chứng khoán và điều chỉnh ngành chứng khoán, các sàn giao dịch chứng khoán và quyền chọn của quốc gia cũng như các hoạt động và tổ chức liên quan khác.

Securities and Exchange Commission (SEC)

An independent agency of the United States federal government, responsible for enforcing federal securities laws, proposing securities rules, and regulating the securities industry, the nation’s stock and options exchanges, and other related activities and organizations.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts