Tổng hợp 14 bài về sử dụng WooCommerce Plugin trong WordPress Update 2015

14 CHỦ ĐỀ VỀ WOOCOMMER:

 • Bài 1 – Giới thiệu Woocommerce
 • Bài 2 – Cài đặt file Việt Hóa cho Woocommerce
 • Bài 3 – Các thiết lập cần thiết sau khi cài plugin
 • Bài 4 – Cách thêm một sản phẩm đơn giản
 • Bài 5 – Đưa sản phẩm ra trang chủ
 • Bài 6 – Thuộc tính sản phẩm
 • Bài 7 – Thiết lập phí vận chuyển (Shipping Fee)
 • Bài 8 – Thiết lập thuế
 • Bài 9 – Tạo nhóm sản phẩm
 • Bài 10 – Tạo mã giảm giá
 • Bài 11 – Quản lý đơn hàng
 • Bài 12 – Tự Việt hóa Woocommerce
 • Bài 13 – Thêm sản phẩm kỹ thuật số vào Woocommerce
 • Bài 14 – Cấu trúc giao diện của Woocommerce

BÀI 1 – GIỚI THIỆU WOO ECOMMERCE

BÀI 2 – VIỆT HÓA WOOCOMMERCE

BÀI 3 – THIẾT LẬP CƠ BẢN CHO WOO COMMERCE

BÀI 4 – THÊM MỘT SẢN PHẨM TRONG WOOCOMMERCE

BÀI 5 – ĐƯA SẢN PHẨM RA TRANG CHỦ

BÀI 6 – THUỘC TÍNH SẢN PHẨM TRONG WOOCOMMERCE

BÀI 7 – THIẾT LẬP PHÍ VẬN CHUYỂN (SHIPPING FEE) TRONG WOOCOMERCE

BÀI 8 – THIẾT LẬP THUẾ TRONG WOOCOMERCE

BÀI 9 – TẠO NHÓM SẢN PHẨM TRONG WOOCOMERCE

BÀI 10 – TẠO MÃ GIẢM GIÁ COUPON TRONG WOOCOMMERCE

BÀI 11 – QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG

BÀI 12 – TỰ VIỆT HÓA WOOCOMMERCE

BÀI 13 – THÊM SẢN PHẨM KỸ THUẬT SỐ VÀO WOOCOMMERCE

BÀI 14 – CẦU TRÚC GIAO DIỆN CỦA WOOCOMMERCE

HẾT!

Nguồn: Youtube