Xin vào đại học hàng đầu

Một sinh viên viết cho tôi: “Tại sao các đại học Mĩ hàng đầu như Stanford, Harvard, và Princeton khó xin vào? Em cần cái gì để được chấp nhận vào các đại học Mĩ này?”

 

Đáp: Có nhiều lí do mà sinh viên muốn học ở các trường hàng đầu: Phần lớn các trường này đều có các thầy giáo xuất sắc trong khoa, nhiều người là những nhà khoa học nổi tiếng, nghệ sĩ, nhạc sĩ, chủ tịch các công ti lớn, hay các chính khách có uy tín và các quan chức chính phủ. Phần lớn chương trình đào tạo của họ được cập nhật thường xuyên để đáp ứng cho nhu cầu thị trường việc làm hay thậm chí đi trước xu hướng công nghiệp. Các trường hàng đầu có mối quan hệ chặt chẽ với công nghiệp và các công ti. Vì bản tính lựa chọn, họ cũng có những sinh viên xuất sắc, và cạnh tranh dữ dội giữa họ tạo ra những người tốt nghiệp xuất sắc đang có nhu cầu cao trong thị trường việc làm.

Các đại học hàng đầu là rất chọn lọc, em cần “học bạ hoàn hảo” để được chấp nhận. Bên cạnh điểm tốt, em cần có điểm kiểm tra tốt (SAT cho chương trình chưa có bằng cấp hay GRE cho chương trình đã có bằng cấp.) Là sinh viên nước ngoài, em cần có điểm TOEFL hay ELTS tốt để chứng minh rằng em thành thạo tiếng Anh xuất sắc. Các đại học hàng đầu có chương trình đào tạo nghiêm ngặt và có tính cạnh tranh cao, không có kĩ năng ngôn ngữ giỏi, em sẽ không thể nào theo kịp.

Em cũng cần viết đoạn văn giải thích lí do tại sao em muốn vào trường và em sẽ làm gì với nghề nghiệp của em. Những trường nay muốn chắc rằng em có thể giải quyết công việc môn học được yêu cầu như bằng chứng về hiệu năng của em trong môn học nào đó (điểm của em). EM cần chứng tỏ cho họ cam kết và quyết tâm rằng em sẽ có khả năng hoàn thành các yêu cầu nghiêm ngặt và biết em sẽ làm gì với nghề nghiệp của em (bản kế hoạch nghề nghiệp của em).

Phải chắc em kiểm mọi từ và câu trong phát biểu cá nhân của em được đúng chính tả và đúng văn phạm. Nhờ giáo sư của em hay người khác đọc kiểm lại và chắc nó là đầy đủ và có nghĩa. Quan chức xét nhập học thường để ý tới một số sai lầm, điều đưa họ tới nghĩ rằng em là người không cẩn thận. (Lưy ý: Đây là cách họ xác định liệu em có suy nghĩ kĩ, thông minh, và đam mê và có đủ động cơ để là sinh viên của họ không.)

 

—English version—

 

Apply to Top universities

A student wrote to me: “Why top U.S. universities such as Stanford, Harvard, and Princeton are difficult to get in? What do I need to get accepted to these U.S. universities?

 

Answer: There are several reasons that students want to attend the top schools: Most of these schools have excellent faculties, many are famous scientists, artists, musicians, presidents of the large company, or established politicians and government officers. Most of their curriculum are updated frequently to meet the job market demands or even ahead of industry trends. Top schools have a very strong relationship with the industries and companies. Because of the selective nature, they also have excellent students, and the fierce competition among them create excellent graduates who are in high demand in the job market.

Top universities are very selective, you need a “perfect record” to get accepted. Besides having good grades, you need to have a good test score (SAT for undergraduate or GRE for the graduate program.) As a foreign student, you need good TOEFL or ELTS score to prove that you have excellent English language proficiency. Most top universities have a rigorous training program and highly competitive, without strong language skills, you will not be able to catch up.

You also need to write an essay explaining the reason why do you want to attend the school and what are you going to do with your career. These schools want to make sure that you can handle the required course works as evidence in your performance in certain subjects. (Your Grades) You need to show them your commitment and determination that you will be able to complete their rigorous requirements and know what to do with your career. (Your Career Plan.)

Make sure you check every word and sentence of your personal statement is spelled correctly and is grammatically correct. Ask your professors or others to review and make sure that it is complete and makes sense. Admissions officers often notice some mistakes, which lead them to think that you are a careless person. (Note: This is how they determine whether you are well-thought, smart, and passionate and motivated enough to be their students.)

Nguồn: science-technology.vn/?p=5659 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.