Xu hướng giáo dục 2013- 2023

Hội đồng giáo dục các đai học vừa mới đưa ra hướng dẫn để khuyến khích sinh viên đại học học về Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM). Hội đồng đặc biết khuyến cáo rằng sinh viên năm thứ nhất lựa chọn các nghề khoa học máy tính, kĩ nghệ phần mềm, quản lí hệ thông tin và chăm sóc sức khoẻ thay vì kinh doanh, tiếp thị, hay kinh tế để tránh bị thất nghiệp khi họ tốt nghiệp.

Bản hướng dẫn nói: “Sinh viên nên học các kĩ năng có nhu cầu cao bởi vì chúng sẽ giúp cho người tốt nghiệp tránh thất nghiệp. Theo một dự báo công nghiệp, các bằng cấp liên quan tới khoa học máy tính, kĩ nghệ phần mềm, công nghệ thông tin và chăm sóc sức khoẻ được các công ti tìm thuê nhiều người tốt nghiệp nhất. Văn phòng thống kê lao động Mĩ mong đợi rằng việc làm cho người tốt nghiệp CNTT sẽ tăng 32 phần trăm giữa các năm 2012 và 2020. Khu vực chăm sóc sức khoẻ sẽ thêm quãng 3 triệu việc làm mới trong cùng thời kì này. Liên quan tới các lĩnh vực học tập khác, người ta dự phóng rằng suy thoái tài chính hiện thời ở châu Âu sẽ lan rộng sang các nước khác và tác động tới nền kinh tế địa phương của họ. Do đó, sinh viên năm thứ nhất đang lập kế hoạch cho nghề nghiệp tương lai trong dịch vụ tài chính, thương mại thị trường chứng khoán, ngân hàng, tiếp thị, hay quản trị kinh doanh có thể tìm những việc mới mở ra rất giới hạn vào lúc họ tốt nghiệp. Mặc dầu không ai có thể dự đoán được thị trường việc làm sẽ như thế nào trong bốn năm tới nhưng sinh viên vào đại học cuối năm nay (2014) có thể tốt nghiệp trong thị trường việc làm mà vẫn trong suy thoái với hầu hết các doanh nghiệp và công ti tài chính KHÔNG thuê người.”

Đọc thêm  Giữ kĩ năng kĩ thuật được cập nhật

Hội đồng báo cáo rằng số sinh viên học chương trình kinh doanh đã sút giảm từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Tuy nhiên số sinh viên học kinh doanh ở châu Á vẫn đang hấp dẫn số lớn người mãi tới năm nay. Một nhà phân tích giải thích: “Sinh viên châu Á thường không theo xu hướng toàn cầu cho nên họ trở thành nạn nhân cuối cùng của cuộc khủng hoảng tài chính. Khi hàng triệu người tốt nghiệp với bằng kinh doanh ở Mĩ và châu Âu trở nên thất nghiệp, sinh viên châu Á vẫn liên tục học kinh doanh, kinh tế, ngân hàng và đầu tư chừng nào hầu hết người tốt nghiệp của họ vẫn có thể tìm được công việc. Ngày nay bạn có thể tìm ra nhiều người tốt nghiệp kinh doanh làm việc như thư kí, tiếp tân hay thậm chí phục vụ nhà hàng ở Bắc Kinh, Hồng Kông, Đài Loan và Nhật Bản.

Hội đồng cũng báo cáo rằng từ 2011, số sinh viên châu Á đăng tuyển ở các trường kinh doanh Mĩ và châu Âu giảm nhanh chóng tới 34%. Một người phân tích giải thích: “Luật di trú đã làm khó cho người tốt nghiệp nước ngoài được ở lại và làm việc ở Mĩ sau khi họ kết thúc trường. Cải cách di trú hiện thời chỉ cho phép sinh viên nước ngoài có bằng cấp trong Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM) thu được visa đặc biệt hay thẻ xanh để ở lại làm việc trong khi sinh viên có bằng cấp trong các lĩnh vực khác phải ra về ngay lập tức điều làm cho học tập trong kinh doanh và tài chính thàng không chắc chắn. Việc sút giảm số xin vào học kinh doanh của trường là kết quả của điều đó.”

Đọc thêm  Khi sinh viên khuyên người khác

 

—-English version—-

Education trends 2013- 2023

The College’s Education Council has issued a guidance to encourage college students to study Science, Technology, Engineering, and Math (STEM). The council specifically recommends that first year students select computer science, software engineering, information system management and healthcare careers rather than business, marketing, or economics to avoid being unemployed when they graduated.

The guideline stated: “Students should study skills that are in high demand because they will help graduates avoid unemployment. According to industry forecast, computer science, software engineering, information technology and healthcare related degrees are the most sought after graduates among hiring companies. The U.S Bureau of Labor Statistics expects that employment for IT graduates will grow 32 percent between 2012 and 2020. The healthcare sector will add about 3 million new jobs in the same period. Regarding other fields of study, it is projected that the current financial recession in Europe will spread to other countries and impacts their local economies. Therefore, first year students who are planning future careers in financial services, stock market trading, banking, marketing, or business administration may be looking for very limited openings by the time they graduate. Although no one can predict what the job market will look like in the next four years but students entering college this fall (2014) could graduate into a job market that is still in recession with most business and finance companies NOT hiring.”

Đọc thêm  Lời khuyên cho sinh viên đại học

The council reported that the number of students studying business programs has declined since the financial crisis in 2008. However the number of student studying business in Asia is still attracting a large number until this year. An Analyst explained: “Asian students often do not follow the global trends so they become the latest victims of the financial crisis. When millions of graduates with business degree in U.S and Europe become unemployed, Asian students continue to study business, economics, banking and investing until most of their graduates could not find work. Today you can find a lot of business graduates working as secretaries, clerks, receptionists, or event restaurant waitress in Beijing, Hong Kong, Taiwan, and Japan.

The council also reported that since 2011, the number of Asian students enrolled in U.S and European business school rapidly decrease by 34%. An Analyst explained: “Immigration laws have made it difficult for foreign graduates to stay and work in the U.S after they finish school. The current immigration reform only allow foreign graduates with degree in Science, Technology, Engineering and Math (STEM) to obtain special visas or green cards to stay and work while students with degree in other fields must leave immediately which make the study in business and finance uncertain. The declining in number of business application to school is a result of that.”

Nguồn: science-technology.vn/?p=158 (science-technology.vn)