Categories
HỌC

Ý nghĩa R bình phương (hiệu chỉnh)

Ý NGHĨA R BÌNH PHƯƠNG (HIỆU CHỈNH) KHI PHÂN TÍCH HỒI QUY ĐA BIẾN
Khi chạy hồi quy đa biến, một tham số quan trọng mà các bạn cần kiểm tra đầu tiên đó là r bình phương (hoặc r bình phương hiệu chỉnh). Nó cho biết mức độ phù hợp của mô hình nghiên cứu với ý nghĩa là các biến (nhân tố) độc lập giải thích được bao nhiêu phần trăm (%) biến thiên của biến (nhân tố) phụ thuộc.
Về độ lớn của r bình phương thì các bạn có thể tham khảo các tình huống như sau:
– Đ/v các đề tài liên quan đến vấn đề nhận dạng… or giải thích…, (vd: các yếu ảnh hưởng đến mức độ hài lòng…), thì r bình phương phải nên từ 0.5 (50%) trở lên
– Đ/v các đề tài liên quan đến mối quan hệ…, (vd: ảnh hưởng của sức ì tâm lý đến lòng trung thành…), thì không cần quan tâm nhiều đến r bình phương mà khi đó hệ số hồi quy (beta) sẽ có ý nghĩa nhiều hơn.